esmaspäev, november 29, 2010

laupäev, november 20, 2010

Digipildid Õppetöös


Kadrina Keskkooli õpetajad läksid selleks aastaks talvepuhkusele. Lõpetasid edukalt kursuse Digipildid õppetöös - pildistasime, arutlesime, tuunisime, ...., ja väike idee ka kuidas enda foto teha ilusaks jõulukaardiks.


reede, november 19, 2010

e-õppe sügisseminar Kuressaares

18.-19.novebril toimus Kuressaares Ametikoolis
e-õppe sügisseminar
Milline näeb välja õppeasutuse virtuaalne visiitkaart?
http://kuressaare2010.e-uni.ee/

Mõned ettekanded ja materjalid
KES EI SUUDA MUUTA OMA MÕTTEMALLE, EI SUUDA EALES MUUTA TEGELIKKUST NING EI SAAVUTA SEETÕTTU MITTE MINGISUGUST EDU.
Avatud kursused ja EduFeedr (http://www.edufeedr.net/)
Hans Põldoja
Tallinna Ülikool
Video vahendusel
E-õppes on peidus IVA
Mart Laanpere
Tallinna Ülikool
IVA 2
View more presentations from Mart Laanpere.

Kooliveeb kui e-õppe visiitkaart
Maidu Varik
Kuressaare Gümnaasium


KUI PUUDUB JULGUS RANNIK SILMIST KAOTADA, SIIS UUSI MAAILMAJAGUSID EI AVASTA.
Vahendid algajatele
Vistutame ehk istutame endale kahe tunniga virtuaalselt õppematerjali 
Web 2.0 vahenditega loodud õpiobjektide integreerimine
http://vistutamine.pbworks.com/ 
Laine Aluoja
Türi Gümnaasium
Varje Tipp
Pärnumaa Kutsehariduskeskus

neljapäev, november 18, 2010

1000 aastat euroopa ajalugu 5 minutiga

Illustreeriv materjal ajalootundi: 1000 aastat Euroopa ajalugu 5 minutiga. Kellel soov osta tarkvara Centennia, mille põhjal on järgnev vide tehtud, siis selle saab aadressilt: http://historicalatlas.com/


Kas kellelgi on tasuta alternatiive pakkuda?

laupäev, november 13, 2010

Arvutiekraanid puhtaks!

Seltsimehed koolitajad, palun puhastage oma arvuti ekraanipildid
http://www.raincitystory.com/flash/screenclean.swf

Ja tutvuge palun ka uue USB pulgaga http://www.mensup.fr/usbwine/?act=insc&mp=USBWINE&o=92&p=61
Palun järgmine kord kõigile koolitajatele muretseda need uued USB pulgad!

Veidi valesti arusaadud töökäsk:)

Õppevorm: E-kursus
Sihtrühm:Algõpetus (klassiõpetajad)
Teema: E- raamatud
Eesmärgid:
Kursusega taotletakse, et õppija:
 • omandab teadmised e-raamatute koostamise vahenditest ja liikidest
 • õpib kasutama e-raamatute kasutamisvõimalusi õppetöös
Kursusel peab õppija ise väga palju iseseisvalt uurima, katsetama ja arutlema kursusekaaslastega, kasutades erinevaid tarkvaralisi lahendusi.
Tulemus:
Pärast kursuse lõppemist õppija teab, tunneb ja oskab:
 • teab e-raamatute koostamiseks loodud vahendeid
 • teab web2.0 vahendite tööpõhimõtteid ja kasutamisvõimalusi;
 • teab ja tunneb erinevaid e-raamatuliike;
 • oskab valida sobiva vahendi õpilastest ja õpitulemusest lähtuvalt;

E-kursus

Teema/aine
Сквозная тема «Технологии и инновации» в преподавании гуманитарных предметов.
Sihtgrupp
Учителя  гуманитарных предметов III и  IV ступени обучения.
Eesmärk (mida? kuidas? millega?)
Разработать  в процессе совместной работы модели включения сквозной темы «Технологии и инновации» в преподавании гуманитарных предметов, исходя из требований государственной программы.
Ülesanded
1.      Актуализировать знания и представления участников  о возможностях современных технологий
2.      Организовать обмен опытом путем демонстрации и комментирования учебных материалов от участников
3.      Познакомить с  программами и web-инструментами для решения образовательных задач
4.      Организовать совместную работу участников в среде коллективного зваимодействия, например GoogleDocs
5.     Собрать коллекцию учебных материалов и моделей использования технологий
6.     Организовать оценивание результативности участия в курсе
Tulemused:
1.    Участники используют специальную терминологию, связанную со сквозной темой.
2.    Участники совместно разрабатывают учебный план по предмету с включением сквозной темы «Технологии и инновации».
3.    Участники совместно  создают и пополняют коллекцию учебных материалов, учебных кейсов, моделей использования, коллекцию полезных ссылок.
4.    Участники совместно  пополняют каталог, разработанных участниками веб-ресурсов и ученических работ. 
5.     Участники  соблюдают этические нормы и авторские права при разработке, создании и публикации учебных материалов.

Koostajad: Ljudmilla, Tatjana, Svetlana G, Albina, Olga, Svetlana V, Vladimir

Digiajastu õppematerjalide loomine ja kasutamine matemaatika õpetamisel

Eesmärk

omandab teadmisi ja oskusi digiajastu õpetamismetoodikate ja vahendite rakendamiseks matemaatika õpetamisel.

Õpitulemused:
• rakendab digiajastu õpetamismeetodeid, tehnoloogiaid ja virtuaalseid õpikeskkondi
• hindab kriitiliselt veebipõhiste õppematerjalide otstarbekust
• loob materjale õpitud vahendite abil
• kasutab õpitud vahendite abil loodud materjalide õpeprotsessis
• reflekteerib kursusel saadud uusi teadmisi ja oskusi õppeprotsessis
• omandab kogemuse õppija rollis e-kursusel

Koostajad: Jaanika, Malve, Laine

Informaatika e-kursus

Eesmärk: Õpetaja oskab rakendada uut informaatika õppekava III kooliastmes õpieesmärkide saavutamiseks

Tulemus:
1) oskab otsida infot veebis ja hindab infoallikaid kriitiliselt.
2) oskab kasutada veebikeskkondi ja luua sisu.
3) osaleb kogukondades kasutades ühistöövahendeid.
4) kasutab e-teenuseid (kooli, omavalitsuse, riigi), ID-kaarti.
5) kasutab ja kaitseb turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti.

Koostajad: Viive, Taimi, Maris, Tiit, Peeter, Jaanus

Rühmatöö: IKT läbiva teemana loodusteadustes (e-kursus 35 t)

Eesmärgid: Anda ülevaade võimalikest vahenditest ja meetoditest IKT rakendamisel loodusteaduste õpetamisel ning suunata neid kriitiliselt hindama.
Õpitulemused:
 • oskab rakendada IKT vahendeid ja meetodeid õppeprotsessis
 • oskab luua uut õppekava toetavaid õpiobjekte IKT kasutamise kontekstis loodusteadustes
 • oskab leida (koostada) uut õppekava toetavaid õpiobjekte IKT kasutamise kontekstis loodusteadustes
 • kasutab IKT vahendeid loodusainete lõimimisel
 • oskab kriitiliselt hinnata e-õppematerjali sobivust
Evi, Ene, Veiko, Urmas

e-kursus

Teema: IKT vahendite kasutamine eesti keeles

Eesmärgid:

Õpetaja kasutab oma tundides elektroonilisi sõnaraamatuid ja veebiallikaid; suhtleb sotsiaalselt nii suuliselt kui ka kirjalikult isiklikus ja avalikus sfääris; aitab õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning ennast ja oma privaatsust kaitsta, töötleb ja vormistab kirjalikke töid elektrooniliselt.

Tulemus:

· kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest;

· hindab veebisuhtluses eesmärke, võimalusi ja ohte;

· oskab valida suhtluskanalit ja kaitsta enda ning õpilaste privaatsust;

· kasutab õppetöös veebipõhiseid suhtluskanaleid: jututoad, blogid, kommentaarid;

· leiab teavet internetist, hindab seda kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt, osutab ja viitab neile sobivas vormis;

· talletab ning süstematiseerib teavet;

· oskab töödelda ja vormistada kirjalikke töid (ilukirjandus, meedia-, tarbe-, teadustekst) elektrooniliselt.

Piret, Tiia, Kairi, Tiina ja Neeme

E-kursuse loomine erinevates ainetes

Teha rühmatöö sellise kava järgi:

Teema/Aine
Eesmärk
Tulemus:

Kvaliteetse e kursuse loomine

Läänemaa koolituse 2. päev - e-kursus

Varje Tipp

E-kursuse olemus.
Avatud ja suletud e-õppekeskkonnad.
E-kursuse kavandamine ja planeerimine.
Hindamine e-kursusel.
E-kursuse materjalid.
Autoriõigus, viitamine, sisulitsentsid.
E-kursuse(l) hindamine ja kvaliteet.
E-kursuse tagasiside ja eneserefleksioon.

E-kursuse loomine ja kvaliteet https://sites.google.com/site/ekursuseloomine/
E-kursuse kvaliteedi käsiraamat http://www.e-ope.ee/_download/repository/Kasiraamat2.0.pdf
E-kursuse hindamise maatriks
http://www.e-ope.ee/images/50000886/eneseanaluusi_maatriks_VER2.0.xlsxMuid näpunäiteid:
Nii saad teha filtri gmail postikasti jaoks, saadetud kirjad sildistatakse sildiga, mis on + järel
malle.maasikas+ekursus@gmail.com

Roosta Puhkekülas

Reede õhtul toimus filmiõhtu
Jaanus Lekk- Õnnelikud inimesed.

Vaata Youtube treilerit Vaata Youtube esilinastuse pilte
Laupäeva hommikul jõudsid paljud Roostal ringi vaadata.


Mere ääres. Laine loksumas.

Männid

Seikluspark

Elasime neljakesi sellistes majakestes.

reede, november 12, 2010

Pädevusnõuded

Õpetajate haridustehnoloogilised pädevused
Andragoogi pädevusnõuded

Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja e-portfoolio

Mart Laanpere, Signe Piirsalu

Rühmatöö
 1. Päevusmudel (HTPM 2.0, androgoogi KT)
 2. E-portfoolio (komponendid, vahendid, reeglid/piirangud)
 3. Hindamine (kes?, skaala, objekt)

Koolitaja e-portfoolio komponendid:
 • CV (linkedIn, EuroPass?), tunnistused (skännituna), motivatsioonikiri, soovitused
 • Asitõendid (koolitusmaterjalid, aruanded) pädevusmudeli küljes
 • Refleksioonid koolitaja kogemusest õppimise kohta (kui võimalik, siis pädevusmudeli küljes)

e-portfoolio näited väljaspoolt

Urve Jõgi

Viive Karusion


Hakake kohe e-portfoolioid looma-täiendama! 15. detsember 2010 on tähtaeg!


E-portfoolio rühmatöö rühmad


Haridustehnoloogilised pädevused

Refleksioonist

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Meid võttis vastu kutseõppekeskuse haridustehnoloog ja Tiigrihüppe SA koolitaja Mall Vainola. Tervitussõnad ütles ka direktor Ingrid Danilov.
Mall näitab puutetundlikku monitori.


Koolitajad õppekabinetiga tutvumas.KohvipausTiigrihüppe SA koolitus Läänemaal 12.-13. november 2010

Koolituse aeg: 12 – 13. november 2010

Koht: Haapsalu (asukoht kaardil http://www.roosta.ee/?go=asukoht )

Koolituse maht: 12 tundi

Eesmärgid:

· Koolitaja omab ülevaadet erinevatest refleksiooni meetoditest

· Koolitaja omandab teadmisi e-kursuse loomise metoodikast

· Koolitaja oskab oma profesionaalset arengut jälgida ja e-portfoolio abil reflekteerida

Koolitus toetab järgmiste pädevuste omandamist:

· Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele

· Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine ja analüüs

· Õpikeskkonna kujundamine

· Sobivate meetodite valimine

· Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine


Kava (Google doc)

1. päev
Refleksioon (Mart Laanpere )Rühmatöö: Mis on refleksioon? (või hoopis reflektsioon?). Teha mõistekaart.

Mõistekaardid valmisid usina tööna sellised:


Peale seda rääkis meile Mart, mis see refleksioon siis on.


Refleksioon?


Kui oleks osanud midagi tarka öelda, poleks ju koolitust vaja olnud....

neljapäev, november 04, 2010

Lisamoodul "Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis"

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses algas järjekordne lisamooduli koolitus "Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis".
Koolitused toimuvad:
02.november, 04.november, 09.november ja 11.november.
Ühtlasi kutsun meie koolitajaid tutvuma meie uue koolihoonega, mis sai sisekujunduse poolest kõrge auhinna:)
Veel üks väike näpunäide, kui te soovite, et ajaveebis viidatud link avaneb uues aknas, siis html kood on järgmine. Siis avanevad viited, mis lähevad ajaveebist välja uues aknas ja nii ei eksi ajaveebi lehelt ära.

Kutse e-õppe seminarile!

Head õpetajad, haridustehnoloogid ja teised e-õppe huvilised!

e-Õppe Arenduskeskus kutsub Teid osalema koolitusseminaril

Milline näeb välja õppeasutuse virtuaalne visiitkaart?

Koolitusseminar toimub 18. - 19. novembril 2010 a. Kuressaare Ametikoolis
(Kohtu 22, Kuressaare)

Seminarile on oodatud üld-, kutse- ja kõrghariduses töötavad õpetajad, õppejõud ja juhtkond aga ka kõik teised, kes huvituvad e-õppe ja hariduse kvaliteedist.

Seminari info ja registreerumine aadressil: http://kuressaare2010.e-uni.ee/