laupäev, november 13, 2010

Rühmatöö: IKT läbiva teemana loodusteadustes (e-kursus 35 t)

Eesmärgid: Anda ülevaade võimalikest vahenditest ja meetoditest IKT rakendamisel loodusteaduste õpetamisel ning suunata neid kriitiliselt hindama.
Õpitulemused:
  • oskab rakendada IKT vahendeid ja meetodeid õppeprotsessis
  • oskab luua uut õppekava toetavaid õpiobjekte IKT kasutamise kontekstis loodusteadustes
  • oskab leida (koostada) uut õppekava toetavaid õpiobjekte IKT kasutamise kontekstis loodusteadustes
  • kasutab IKT vahendeid loodusainete lõimimisel
  • oskab kriitiliselt hinnata e-õppematerjali sobivust
Evi, Ene, Veiko, Urmas

Kommentaare ei ole: