laupäev, november 13, 2010

e-kursus

Teema: IKT vahendite kasutamine eesti keeles

Eesmärgid:

Õpetaja kasutab oma tundides elektroonilisi sõnaraamatuid ja veebiallikaid; suhtleb sotsiaalselt nii suuliselt kui ka kirjalikult isiklikus ja avalikus sfääris; aitab õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning ennast ja oma privaatsust kaitsta, töötleb ja vormistab kirjalikke töid elektrooniliselt.

Tulemus:

· kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest;

· hindab veebisuhtluses eesmärke, võimalusi ja ohte;

· oskab valida suhtluskanalit ja kaitsta enda ning õpilaste privaatsust;

· kasutab õppetöös veebipõhiseid suhtluskanaleid: jututoad, blogid, kommentaarid;

· leiab teavet internetist, hindab seda kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt, osutab ja viitab neile sobivas vormis;

· talletab ning süstematiseerib teavet;

· oskab töödelda ja vormistada kirjalikke töid (ilukirjandus, meedia-, tarbe-, teadustekst) elektrooniliselt.

Piret, Tiia, Kairi, Tiina ja Neeme

Kommentaare ei ole: